Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Zawieszenie poboru opłaty targowej w kontekście funkcjonowania targowisk miejskich w Pile

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej anonimowych informacji o niezniesieniu przez spółkę Tarpil z dniem 1 stycznia 2021 roku poboru opłaty targowej ewentualnie o zmianie nazwy z opłaty targowej na opłatę usługę eksploatacyjną (targowiskową) wyjaśniamy i informujemy co następuje.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Określenie wysokości stawek opłaty targowej należy do wyłącznych kompetencji Rady gminy. Wysokość opłaty targowej dla terenu miasta Piły określa Uchwała Rady Miasta (Nr XXVI/401/16 z dnia 25.10.2017r.) i jest przez inkasenta w całości przekazywana na konto Gminy Piła. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 pobór opłaty targowej został ustawowo zawieszony w ramach tarczy 6.0.

Funkcjonowanie targowisk na terenie miasta Piły reguluje „Regulamin targowisk miejskich w Pile”, który między innymi określa zarządcę targowisk, sposób poboru opłaty targowej, prawa i obowiązki zarządcy oraz handlowców. Regulamin przewiduje również wprowadzanie innych opłat decyzją zarządcy targowiska m. in. opłat targowiskowych za korzystanie z urządzeń targowych, rezerwacji miejsca, opłat porządkowych etc. (§7 pkt. 1.2;§8 pkt3 regulaminu). Spółka Tarpil od wielu lat korzysta z tego uprawnienia i pobiera takie opłatyw formie usług targowiskowych. Regulamin targowisk, aktualny cennik opłat targowiskowych dostępny na stronie internetowej (zakładka BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki.

Przychody uzyskane z tytułu usług targowiskowych są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk. Koszty te związane są z infrastrukturą targowisk (wiaty, place parkingowe, drogi wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacje deszczowe, monitoring itp.), bieżącym utrzymaniem targowisk (sprzątanie placów targowych z wywozem odpadów, prowadzenie akcji zimowej, oświetlenie stanowisk handlowych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych itp.) oraz opłatami publiczno – prawnymi (podatek od nieruchomości, czynsze itp.). Tylko koszty związane z utrzymaniem czystości targowisk i wywozem odpadów to roczny wydatek rzędu 215,0 tys. złotych netto.

Targowiska miejskie w Pile funkcjonują 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyłączeniem dni świątecznych) i oferują handlowcom ok. 600 zadaszonych i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę stanowisk handlowych. Spółce Tarpil jako jedynej w subregionie pilskim, jak i jednej z nielicznych w kraju, udało się utrzymać funkcjonowanie targowisk w okresie wiosennej fali pandemii związanej z COVID 19. Do ewenementów należy także pakiet pomocowy skierowany do handlowców, który zakładał między innymi obniżkę o 50 % opłat z tytułu rezerwacji miejsca handlowego w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Działania te były i są możliwe tylko dzięki trwałej dbałości o warunki prowadzenia handlu, racjonalizacji kosztów oraz otwartości na dialog z handlowcami. Wszystko to powoduje, że targowiska miejskie w Pile skutecznie odpierają nacisk konkurencyjny (markety, galerie handlowe itp.) i nie zostały sprowadzone do typowych placów targowych, gdzie handel odbywa się najczęściej raz w tygodniu.

W tym stanie rzeczy jest oczywiste, że wprowadzanie przez spółkę Tarpil opłat za usługi eksploatacyjne (targowiskowe) jest uzasadnione zarówno pod względem prawnym (podstawa prawna wynika bezpośrednio z „Regulaminu targowisk miejskich w Pile) jak i faktycznym (konieczność utrzymania funkcjonowania targowiska w okresie pandemii).

Podpisał: Andrzej Gabryelów – Prezes Zarządu Tarpil Sp. z o.o.

 

?