Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

„Tarpil” Spółka z o.o. w Pile informuje, że Zarządzeniem nr 1/2024 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 13.03.2024r. wszczęto procedurę dotyczącą przetargu na dzierżawę stanowiska handlowegow sektorze „O” oznaczone numerem 2 i 2A (jako jedna lokalizacja ) na targowisku miejskim nr 1 w Pile. Wnioski osób (podmiotów) zainteresowanych dzierżawą zawierające proponowaną wysokość (netto) miesięcznego czynszu dzierżawnego należy składać (w formie papierowej w zamkniętych kopertach z opisem „PRZETARG STANOWISKO NR 2 i 2A) w siedzibie „Tarpil” Spółka z o.o. w Pile, ul. Rynkowa 42 (sekretariat) do dnia 22.03.2024r godz. 14.00.
Minimalna wysokość zadeklarowanego czynszu dzierżawnego dla w/w stanowiska handlowego nie może być niższa niż 480 zł netto. Poza zadeklarowanym czynszem Dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania dziennej opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi cennikami. Zaproponowana cena stanowić będzie 80% wagi przy podejmowaniu decyzji, pozostałe 20% przyznawane będzie za takie czynniki jak: dotychczasowa współpraca z Wydzierżawiającym, proponowany profil działalności itp.Komisyjne rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 26.03.2024 roku. Oddanie terenu dzierżawcy nastąpi z dniem 01.04.2024 roku w oparciu o podpisaną z „Tarpil” Spółka z o.o. umowę dzierżawy terenu zawartej na czas oznaczony,tj. 3-ch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejny czasookres.
Do kwoty dzierżawy netto doliczony będzie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w/w działki terenowej pod małą gastronomię lub ustawienie pojazdu specjalistycznego (gastronomia, sprzedaż mięsa, ryb itp.). Wszelkie nakłady niezbędne do wykorzystania w/w miejsca do działalności ponosi na własny koszt i ryzyko Dzierżawca.

W przypadku jak w pkt. 7 i 8 Wydzierżawiający, tj. „Tarpil” Spółka z o.o. zastrzega sobie w przyszłości prawo do wycofania się z przydziału w/w działki terenowej bez prawa Dzierżawcy do wniesienia z tego tytułu roszczeń finansowych w czasie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu. „Tarpil” Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu bez podania przyczyny.

Z ramienia „Tarpil” Spółka z o.o. dodatkowych informacji w powyżej sprawie udziela Dyrektor ds. targowisk Pan Janusz Graszka pod numerem telefonu 067 212 34 71  w. 13.

?