Przyjmujemy codziennie od poniedziałku - piątku w godzinach 7:00 - 15:00

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ „TARPIL” SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) „TARPIL” Spółka z o.o. w Pile zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) „TARPIL” Spółka z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Rynkowa 42 jest Administratorem Danych Osobowych,
w których posiadanie wszedł wskutek zawieranych z Państwem umów i ich wykonaniem, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez „TARPIL” Spółka z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez „TARPIL” Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). „TARPIL” Spółka z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 monitoring wizyjny obszarów targowisk zarządzanych przez Spółkę,
 marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „TARPIL” Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych,
 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 do ograniczenia przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z „TARPIL” Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
8) Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
 telefonicznie: 67 212 78 33
 drogą elektroniczną: tarpil@tarpil.pila.pl
 osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu „TARPIL” Spółka z o.o.

 

?